2-JILD, 1-son, 2022-yil. Xalqaro nazariy va amaliy tadiqiqotlar jurnali 2.1Maqolalar


INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: MUAMMO VA YECHIMLAR


Download

ZAMONAVIY SHAROITDA O’ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYaTNING HOLATI VA VA UNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI


Download

SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTI: HUDUDIY TAHLIL, OMILLAR VA EKSPORTDAGI TENDENTSIYALAR (FARG‘ONA VILOYATI MISOLIDA)


Download

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТНИ ОШИРИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ВА МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ


Download

TURIZM INDUSTRIYASIDA BOSHQARUV VA UNING KOMONENTLARI O'ZBEKISTON


Download

ASOSIY FOYDALAR IJARA BERISHNING USLUBIY ASOSLARI. VA ULARNING HISOBI


Download

YOʻL-TRANSPORT TIZIMINI TASHKIL ETISHDA EKOLOGIK TALABLARNING ZARURATI VA MOHIYATI


Download

BLOK ZANJIRLI TEXNOLOGIYANI QO'LLANISHNING MUMKIN KELAJASI RAQAMLI OLGAN MILLIY IQTISODIYOT


Download

ЗАМОНАВИЙ КЛАСТЕРЛАРДА БОШҚАРУВ ХИСОБИ ИСЛОҲОТЛАРИ


Download

AMORT KIRISHLARNI HISOBIYOTNING ZAMONAVIY MUHAMMOSLI MASALLARI VA ASOSIY FOYDALAR AMORTTASIYA


Download

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI BOSHQARISHDA SUN’IY INTELTEKTDAN FOYDALANISH.


Download

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA PERSONALNI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KAYDZEN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI


Download

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ОИЛА ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК НИНГ РОЛИ


Download

ОЛЬФАКТОР КОГНИТИВ МЕТАФОРА


Download

ПАРАЛИНГВИСТИК МОДУС ХУСУСИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР


Download

ЦИЛИНДРИК ПЎЛАТ ҚОБИҚЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИКДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ ЭТИШ


Download

ФУНГИЦИДЛАР ВА УРУҒЛАРНИ ДОРИЛОВЧИ ВОСИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАХЛИЛИ


Download

GIPERGEOMETRIK TURI DIFFERENTSIAL TIZIMINING YECHIMLARI. UCHINCHI TARTIBLI QISMAN HOSILALARDAGI TENGLAMALAR VA UNING INTEGRAL KO’RSATISHLARI


Download

“OLIY MATEMATIKA” DARSLARIDA TALABALARNI MATEMATIK KOMPONENTLIGINI OSHIRISHNI AYRIM USULLARI


Download

OLIY TA`LIM MUASSASALARIDA “OLIY MATEMATIKA” FANINI O`QITISHNING AYRIM USLUBIY XUSUSIYATLARI


Download

FOTOLUMINESSENSIYA (PL) SPEKTRLARI QATTIB VA BY KREMNIY O'TISH


Download