“OLIY MATEMATIKA” DARSLARIDA TALABALARNI MATEMATIK KOMPONENTLIGINI OSHIRISHNI AYRIM USULLARI

Tayanch so'zlar

ta’lim sifati, matematik model, maksimilizatsiya, mahsulot tayyorlash, ipning mustahkamligi, ipning cho’zilishi, kichik kvadratlar usuli.

Annotatsiya

: Oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishda talabalarning matematik kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada amaliy masalalarni yechishda informatsion texnologiyani qo’llash va unga asoslanib yechimlar olishni talabalarga mustaqil ish yordamida bajarishga malaka hosil qilish o’rganilgan. Bunda mexanik masalalarni MathCAD yordamida yechish va tajriba natijalarini tahlil qilishda MathCAD programma sistemasidan keltirilgan

Download