OLIY TA`LIM MUASSASALARIDA “OLIY MATEMATIKA” FANINI O`QITISHNING AYRIM USLUBIY XUSUSIYATLARI

Tayanch so'zlar

Transport masalasi, sikl, potensiallar metodi, minimal element usul, tayanch yechim, Maple dastur tizimi, ta’lim sifati, Krivoshin-shatun mexanizmi, tezlik, egilish, differensial tenglama

Annotatsiya

Ushbu maqolada tayyorlanayotgan mutaxassisni zamon talablariga muvofiq o`qitish, bu jarayonda matematik model qurish, yechimni olishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi masalalar ko`rib chiqilgan. Ishlab chiqarishda yuqori- samarali texnologiyalarni qo`llanilishning o`sishi professor-o`qituvchilar oldiga professional kompetentlikka ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasini qo`yadi. Masalalarni yechishda matematik modelni qurish mexanizmi, matematik apparatni qo`llay olish, olingan natijalarni tahlil qilish, yechimni olishda Maple dastur tizimidan foydalanish ko`rib chiqilgan

Download