ОЛЬФАКТОР КОГНИТИВ МЕТАФОРА

Tayanch so'zlar

когнитив тилшунослик, билиш, концептуал ва лисоний манзаралар, концепт, билишнинг когнитив механизмлари, когнитив поэтика, когнитив метафора.

Annotatsiya

Ушбу мақолада когнитив тилшунослик ҳақидаги назария инсон ва унинг олам элементларини билиши билан боғлиқ жараёнларни ўз ичига олиши, инсоннинг сезги органлари орқали олам элементларини қабул қилиши ва идрок этиши натижасида концептуал ва лисоний манзаралар ўртасидаги муносабат юзага келиши, билиш жараёни асносида жамланган тушунчалар йиғиндиси эса концептларни ҳосил қилиши, концептлар турли ифода воситалари билан ифодаланиши, метафоралар билиш жараёни билан алоқадор ҳодиса бўлиб, у билишнинг когнитив механизмлари асосида юзага чиқиши, бу эса когнитив поэтика, когнитив метафора каби тушунчаларнинг шаклланишига йўл очиши ҳақида фикр юритилган.

Download