ASOSIY FOYDALAR IJARA BERISHNING USLUBIY ASOSLARI. VA ULARNING HISOBI

Tayanch so'zlar

ijara, qayta sotib olish, asosiy vositalar, ijaraga olingan asosiy vositalar, asosiy vositalarning amortizatsiyasi aktivlar, sotib olish narxini hisoblash, ijara to'lovlari, ijara foizlari

Annotatsiya

Xo'jalik faoliyati uchun zarur bo'lgan mulkni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lmagan tashkilotlar uchun erkin bozor iqtisodiyoti shakllanishi sharoitida tijorat munosabatlarining eng maqbul shakli asosiy vositalarni ijaraga berishdir. Maqolada asosiy vositalarni ijaraga berishning uslubiy asoslari va ularni hisobga olish yoritilgan. Bunda xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasidagi ijara munosabatlarining muhim jihatlari ko‘rib chiqiladi. Maqolada asosiy vositalarni ijaraga berishning uslubiy asoslari va ularni hisobga olish yoritilgan. Bunda xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasidagi lizing munosabatlarining muhim jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Download