INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Tayanch so'zlar

innovatsion iqtisodiyot, xotin-qizlar tadbirkorligi, ishlab chiqarish, innovatsiya, bandlik.

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekistonda xotin-qizlar tadbirkorligi qo‘llabquvvatlash va ularga munosib daromad olishi uchun sharoit yaratib berish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa ushbu maqolada ayollar tadbirkorligini qo‘llabquvvatlash borasidagi imkoniyatlarni yanada kengaytirish va ish bilan bandligini ta’minlash bo‘yicha mamlakat Prezidenti SH.M. Mirziyoev tomonidan ko‘rsatilgan yangi mexanizmlarga keng o‘rin berilgan. SHu bilan birga mamlakatimizda ayollar tadbirkorligini soha iqtisodiyotidagi o‘rni va xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash masalalari muammolari o‘rganilib ilmiy asoslangan takliflar berilgan

Download